За нас

Дружеството за Обединените нации в България е организация, която работи  в обществена полза в продължение на десетки години. Основана е през 1948 г., за да подпомогне членството на България в ООН, което става факт през 1955 г.
Дружеството е член на Световната федерация на Асоциациите за ООН (WFUNA) заедно с над 100 други национални асоциации. Членове на  Дружеството са активни граждани,  дипломати от кариерата, университетски преподаватели и студенти.

Чрез своите дейности Дружеството за ООН в България прилага и разпространява идеите, принципите и решенията на ООН. Едни от основните сфери на работа на организацията са образование по права на човека, популяризиране на Целите на ООН за устойчиво развитие на ООН, дискусии и публикации по глобални въпроси. 

Младежката секция на Дружеството за ООН в България се създава през 2004 г. по препоръка на Световната федерация на асоциациите на ООН (WFUNA). Сега тя е най-активната и видима част от работата ни. В нея членуват млади хора между 18-30 г., които са мотивирани да създават позитивна промяна в средата около себе си. 

Дружество за ООН в България е член на Световната федерация на Асоциациите за ООН (WFUNA) заедно с над 160 други национални асоциации. Създадена е на 2 август 1946 г. в Люксембург. Федерацията и нейните членки са единствените неправителствени организации с правото да носят логото на ООН и с основна задача да подкрепятт принципите и целите на Организацията на Обединените нации.

Общо събрание на ООН

Върховен орган на сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет. На 27 април 2021г. по време на Общото събрание на Дружеството за ООН в България бе избран нов председател на Дружеството – кариерният дипломат посланик Владимир Сотиров. Той заменя на този пост досегашния председател на Дружеството – доайенът на българската дипломация посланик Иван Гарвалов, който беше избран единодушно за почетен председател на организацията. 

Членове на Управителния съвет:

Владимир Сотиров
Емил Константинов
Ива Гарвалова-Досева
Мария Спасова
Петранка Филева
Петър Бучков
Розалина Недкова

Национален младежки форум е най-голямата формална платформа на младежки организации в България, обединяваща близо 40 младежки организации. Мисията й е овластяване на младите хора и разработване на младежки политики в синхрон с потребностите на младите хора. Като организация член на НМФ, ДООНБ активно се включва чрез представителство в Управителния съвет, съвместни проекти и и звено от обучители.

БПМР обединява мрежа от 16 неправителствени организации, работещи в сферите на здравеопазване, образование за развитие, равнопоставеност, околна среда, устойчивост и други. Дружество за ООН в България е сред организациите учредители на БПМР и активно участва в нейните дейности.

През 2018г. ДООНБ и БФС сключиха Споразумение за 4-годишно сътрудничество по Програма 2030 на ООН за устойчиво развитие на света, както и за популяризиране на спорта като средство на дипломацията за постигане на мир и разбирателство между нациите. В рамките на партньорството се популяризират Цел 3 „Добро здраве“, Цел 16 „Мир и справедливост“ и Цел 17 „Партньорство за устойчиво развитие“ от Целите на ООН за устойчиво развитие.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е платформа за диалог между бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти.

За връзка с дружество за ООН в България