Проекти

Проектът „Млади репортери за мир“ беше изпълнен през 2022-2023 година от ДООНБ в партньорство с Фондация „За ново партньорство в журналистиката“, подкрепени от Фонд Активни граждани България. Целта на проекта е да допринесе за утвърждаване на журналистиката за мир като инструмент за подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост. Беше изработена програма за обучение и учебно помагало. Обучени бяха 30 млади журналисти за работа в чувствителна към фактите среда. Помагалото можете да намерите:

В партньорство с Фондация „За ново партньорство в журналистиката“, финансиран от Фонд „Активни граждани“, с участието на преподаватели, ученици и журналисти от Варна, Велико Търново, Карнобат, Монтана и Пловдив. Помагалото по проекта можете да намерите:

Осъществен с подкрепата на Bridge 47 и Европейския съюз с цел да развие капацитета на учениците и учителите да наблюдават и оценяват прилагането на Целите за устойчиво развитие в училищния им живот. Помагалото по проекта можете да намерите:

Изпълнен в партньорство с Гърция, Унгария, Черна гора, Полша и Румъния. В България ДООНБ изпълни пилотен проект в град Карнобат. Изданието по проекта можете да видите:

Изпълнен с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-202) на Министерство на младежта и спорта. Основна цел на МИКЦ “ЗаЕДНО” е да отговори на въпросите за основните права на човека, за  разпознаване и предотвратяване на езика на омразата, за придобиване на медийна грамотност и как да се ориентираме адекватно в потока от информация? 

Изпълнен в партньорство с Гърция, Унгария, Черна гора, Полша и Румъния. В България ДООНБ изпълни пилотен проект в град Карнобат. Изданието по проекта можете да видите:

Осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз в партньорство със 106-то ОУ „Григорий Цамблак“, София и СОУ „Бачо Киро“, Павликени. 40 ученика, отпаднали от училище, бяха върнати в класните стаи

Реализира в подкрепа на инициативата „София-Европейска столица на спорта 2018г. С обучения по права на човека са обхванати ученици от 5 училища в София. В рамките на проекта е публикувано изданието „Чанта на мира“, адаптирано на български език от (Pece bag for EuroMed Youth), съставено и с участието на ДООНБ. Изданието можете да намерите:

Реализиран по Програма ФАР „Развитие на гражданското общество 2002“ с идеята да предложи алтернативни форми на работа с децата, заплашени да напуснат твърде рано училище и да загубят всяка перспектива за по-достоен и добър живот. Прилага се методът „връстници обучават връстници“ по права на детето и менторска програма.